Start hier met jouw registratie
Velden met (*) zijn verplicht
Account informatie
Het wachtwoord moet minimaal 7 karakters hebben. Wissel voor een sterk wachtwoord af met hoofd en kleine letters, nummers en symbolen.
Herhaal het wachtwoord.
 
Is jouw gebruikersnaam en de keuze hoe je aangemeld wilt zijn voor iedereen duidelijk?
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ForeverMusic.nl


Artikel 1
ForeverMusic.nl is een social communitysite van en voor iedereen die muziek maakt en muziekliefhebbers. ForeverMusic.nl wil iedereen die muziek maakt, ongeacht leeftijd, ervaring, muziekinstrument en muziekstijl, een podium geven: elke muziekmaker en muziekliefhebber kan zijn muziekprofiel op ForeverMusic.nl plaatsen. Het Muziekprofiel is gratis en heeft een onbepaalde tijdsduur.

Artikel 2
Via links op de site van ForeverMusic.nl kunt u naar de websites van derden surfen. ForeverMusic.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 3
Het gebruik van en het deelnemen aan ForeverMusic.nl alsmede het e-mail verkeer tussen muziekmakers en muziekliefhebbers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico.

Artikel 4
ForeverMusic.nl is niet verantwoordelijk voor virussen in een door muziekmakers en muziekliefhebbers verzonden of ontvangen e-mail.

Artikel 5
Het is niet toegestaan (delen van) de site te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, verstaan:

a. het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (persoons- en bedrijfs)informatie

b. het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere muziekmakers en muziekliefhebbers

c. het, eventueel met hulpmiddelen, selecteren en gebruiken van gegevens van andere muziekmakers en muziekliefhebbers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid

d. het doen van reclame-uitingen; politieke, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen

e. het hinderen van andere muziekmakers en muziekliefhebbers in het gebruik van de site c.q.

f. het hinderen van de werking van de site.

Artikel 6
ForeverMusic.nl gaat over tot onmiddellijke verwijdering van foto 's, audio tracks en video's, indien er sprake is van oneigenlijk gebruik of dat er op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de faciliteiten aangeboden door ForeverMusic.nl.

Artikel 7
ForeverMusic.nl is niet aansprakelijk voor:

a. schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid (plegen van onderhoud of het opheffen van storingen) van de site.

b. de schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de site ForeverMusic.nl. Hieronder valt ook het auteursrecht.

c. de juistheid en volledigheid van de informatie die op de site van ForeverMusic.nl zijn geplaatst.

Artikel 8
Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij ForeverMusic.nl

Artikel 9
Bij registratie gaat u akkoord met deze voorwaarden en de bepalingen die hierin zijn genoemd. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.


Almelo, augustus 2016
TOGG CONCEPTS